U publikuan doracakët për patenta, marka tregtare dhe dizajn industrial

Prishtinë, 04/11/2021

Projekti i EU, IPR project ka përgatitur doracakët për objektet e pronësisë industriale.

Qëllimi i përgjithshëm i publikimit të tyre është të rrisë ndërgjegjësimin e bartësve të të drejtave dhe të shoqërisë në përgjithësi për rëndësinë e mbrojtjes së objekteve të pronësisë industriale. 

Kliko më poshtë për hapjen e doracakëve.

Doracak për Patenta

Doracak për Markat Tregtare

Doracak për Dizajnet Industriale