Buletini Zyrtar Nr. 106

Prishtinë, 26/09/2022

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 106

Buletini nr. 106 përmban aplikime të markave tregtare dhe regjistrime dhe vazhdime të dizajneve industriale. Pronarët e markave të mëhershme të cekur në nenin 34 të Ligjit për Marka Tregtare Nr. 04/L-026 mund të paraqesin kundërshtimet e tyre. Këto kundërshtime duhet të dorëzohen mbrenda periudhës kur Buletini Zyrtar është i hapur apo mbrenda 3 muajve nga data e publikimit të Buletinit Zyrtar.

Sipas Ligjit për Marka Tregtare Nr. 04/L-026, neni 33, palët e treta mund të paraqesin vërejtjen e tyre me shkrim sipas nenit 6, duke cekur arsyet dhe vërejtjet pse marka tregtare nuk duhet të regjistrohet sipas detyrës zyrtare.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 106