Diskutim në Innovation Centre Kosova

Prishtine, 20/04/2018

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Dogana e Kosovës dhe Innovation Center Kosova, organizuan diskutim të hapur për të drejtat e pronësisë intelektuale në Kosovë

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Dogana e Kosovës dhe Innovation Center Kosova, organizuan diskutim të hapur për të drejtat e pronësisë intelektuale në Kosovë

Diskutimi në ICK ishte mjaft interaktiv, dhe u fokusuar në sitemin e pronësisë intelektuale në promovimin e kreativitetit.

Pronësia intelektuale luan rol të rëndësishëm, jo vetëm në promovimin e inovacionit dhe kreativitetit, por edhe për zhvillimin e punësimit dhe përmirësimit të konkurrencës.