“Pronësia Intelektuale në aspektin Civil dhe Penal”

Prishtinë, 10/12/2019

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe Akademia e Drejtësisë, organizuar trajnimin dy ditor “Pronësia Intelektuale në aspektin Civil dhe Penal”. Ky trajnim u mbështet nga organizata GIZ.

Në trajnim morë pjesë prokurorë, gjygjtarë, inspektorë të tregut dhe policë.