Mbahet takimi i Komitetit Drejtues të Projektit të EU

Prishtinë, 25/09/2020

Është mbajtur takimi i 2 në radhë i Komitetit Drejtues të Projektit të EU “Mbështetje për sistemin e Pronësisë Intelektuale në Kosovë”

Në takim morën pjesë institucionet e pronësisë intelektuale të Kosovës, ku Agjencia u përfaqësua nga Drejtori, Zt. Gashi.

Gjatë takimit u diskutua mbi realizmin e planit të projektit në periudhën e parë të këtij viti. Projekti e mbështet pronësinë industriale në 3 pika: reforma legjislative, forcimi i kapaciteteve humane dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi pronësinë industriale.

Realizimi i aktiviteteve u ndikua nga kufizimet të cilat janë në fuqi, për shkak të pandemisë, ato prekën pikat të cilat kanë të bëjnë me shtimin e kapaciteteve humane dhe organizimin e aktiviteteve vetëdijuese mbi rëndësinë e pronësisë industriale. Pjesa legjilative ka vazhduar sipas planit ku është punuar në draftimin për ndryshimin e 4 ligjeve që rregullojnë fushën e pronësisë industriale.

Takimi u mbajt përmes platformave online