LIGJET E REJA NË FUQI

10/02/2022

Pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë në fuqi ligjet e reja që rregullojnë objektet e pronësisë industriale.

Ligjet e reja janë: 

  • LIGJI Nr. 08-L-059 PËR PATENTAT
  • LIGJI Nr. 08-L-055 PËR DIZAJNIN INDUSTRIAL
  • LIGJI Nr. 08-L-053 PËR TOPOGRAFITË E GJYSMËPËRÇUESVE

 

Ligjet mund ti gjeni në linkun LEGJISLACIONI PRIMAR https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,6