LIGJET E REJA NË FUQI

28/07/2022

Pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë në fuqi ligjet e reja që rregullojnë objektet e pronësisë industriale.

Ligjet e reja janë: 

  • LIGJI NR. 08 L-075 PËR MARKAT TREGTARE
  • LIGJI Nr. 08 L-076 PËR MBROJTJEN E SEKRETEVE TREGTARE

 

Ligjet mund ti gjeni në linkun LEGJISLACIONI PRIMAR https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,6