Fletëpagesa Digjitale

21/12/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka filluar me ofrimin e shërbimeve përmes ueb faqës së saj

Agjencia njofton palët e interesuar për aplikim të objekteve të pronësisë industriale, se tashmë tërheqjen e pagesës përkatëse për kryerjen e shërbimeve pranë Agjencisë mund ta gjenerojnë nga ueb faqja kipa.rks-gov.net.

Linku dhe udhëzuesi për gjenerimin e fletëpagesës digjitale https://kipa.rks-gov.net/fp/