Si regjistrohet një Markë Tregtare ?

Duhet të ndërmerren hapat procedural në vijim:

Parashtrimi i aplikimit për regjistrimin e markës, që përmban:

 • Formularin e aplikimit për regjistrimin e markës tregtare,
 • Reprezentimin e qartë të shenjës, përfshi çdo ngjyrë, formë apo karakteristikë tredimesionale,
 • Listën e mallrave dhe shërbimeve, ku do të zbatohet shenja, duke treguar kategoritë e klasifikimit të Nicës,
 • Dëshminë e pagesës së tarifës,
 • Autorizimin
 • Certifikatën e përparësisë, nëse ka një aplikim të huaj të mëparshëm,
 • Ekzaminimi formal dhe pagesa e tarifave,
 • Kërkimi për të drejta të mëhershme,
 • Publikimi i aplikimit,
 • Kundërshtimi, brenda 3 muajve,
 • Regjistrimi ose refuzimi i markës tregtare.

Aplikacion për Regjistrimin e Markës Tregtare

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 08 - 2023 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË MARKAVE TREGTARE

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E APLIKACIONIT PËR REGJISTRIMIN E MARKËS TREGTARE

Klasifikimi Ndërkombëtar i Mallrave dhe Shërbime për Qëllime të Regjistrimit të Markave (Klasifikimi i Nicës)

Doracak për Marka Tregtare

Libri me Ilustrime për Marka Tregtare

ÇFARË ËSHTË MARKA TREGTARE