Fletëpagesa Digjitale

Për të plotësuar fletëpagesën duhet që të keni kujdes ti plotësoni të gjitha fushat e nevojshme sic janë:

  • Numri i aplikimit (nuk plotësohet për aplikimet e reja, marka tregtare, patenta apo dizajn industrial)
  • Emri dhe mbiemri i personit fizik apo emri i biznesit për personat juridik
  • Përshkrimi i pagesës (shkruaj p.sh. ndryshim pronësie - marke tregtare; vazhdim – marke tregtare; mirëmbajtje në fuqi e patentës. Tek marka e re, patenta apo dizajni industrial, të vendoset emri i aplikimit që aplikohet)
  • Shuma e pagesës (duhet të keni kujdes që të plotësoni vetëm numra tek fusha e shumës )

Pas plotësimi të fushave shtypni butonin "Gjenero Fletëpagesën", pasi që të gjenerohet ju hapet një dritare që mundëson printimin e fletëpageses në 2 kopje me numra serik të njejtë, njëra kopje i dorëzohet API-së me lëndën/shkresën e aplikuar.

Të dhënat e flëtpagesës