Si regjistrohet patenta ?

Duhen ndërmarrë hapat procedural në vijim.

Parashtrimi i aplikimit për patentë, që përmban:

 • Formularin e aplikimit për dhënie patente,
 • Përshkrimin e shpikjes,
 • Kërkesat për patentë që përcaktojnë shtrirjen e mbrojtjes,
 • Vizatimet, nëse ka,
 • Abstraktin e shpikjes,
 • Dëshmi për pagesën e tarifës,
 • Autorizimin
 • Certifikatën e përparësisë, nëse ka një aplikim të huaj të mëparshëm.
 • Ekzaminimi formal dhe pagesa e tarifave,
 • Publikimi pas 18 muajve,
 • Patentimi,
 • Pagesa e tarifës vjetore,
 • Prova patentueshmërie brenda 9 vjetëve.

Aplikacion për Regjistrimin e Patentës

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) - Nr. 14 - 2022 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PATENTAVE

Doracak për Patenta

Libri me ilustrime për Patenta

Çfarë është patenta