Si regjistrohet një Dizajn Industrial?

Duhen ndërmarrë hapat proceduralë në vijim:

Parashtrimi i aplikimit për regjistrim të dizajnit, që përmban:

  • Formularin e aplikimit për regjistrim të dizajnit,
  • Reprezentimin grafik të dizajnit, fotografitë ose mostrën,
  • Dëshminë e pagesës së tarifës,
  • Autorizimin (nëse paraqitësi i aplikimit nuk e ka selinë në vend),
  • Certifikatën e përparësisë, nëse ka aplikim të mëhershëm të huaj.
  • Ekzaminimi formal dhe pagesa e tarifave,
  • Regjistrimi dhe publikimi i dizajnit industrial.

Aplikacion për Regjistrimin e Dizajnit Industrial

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 03-2023 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË DIZAJNEVE INDUSTRIALE

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E APLIKACIONIT PËR REGJISTRIMIN E DIZAJNIT INDUSTRIAL

Doracak për Dizajnet Industriale

ÇFARË ËSHTË DIZAJNI INDUSTRIAL