Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Agjencia për Pronësi Industriale

Rruga "Arbënor e Astrit Dehari" nr. 21, 10000 Prishtinë / Republika e Kosovës

Tel: për informacion+383 38 200 36 582

Zyre: +383 38 200 36 554; +383 38 200 36 544

Email: infoapi@rks-gov.net 

 

FORMULAR KËRKESE E PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE