Emërtimi Viti
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 03-2023 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË DIZAJNEVE INDUSTRIALE 15/02/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 02-2023 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË TOPOGRAFIVE TË PRODUKTEVE GJYSMËPËRCUESE 20/01/2023
UDHËZIM ADMNISTRATIV (MINT) Nr. 01-2023 – PËR CAKTIMIN E TAKSAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA AGJENCIA PËR PRONËSI INDUSTRIALE 18/01/2023
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) - Nr. 14 - 2022 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PATENTAVE 14/12/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 13-2022 PËR PËRFAQËSUES TË AUTORIZUAR PËR PRONËSI INDUSTRIALE 01/12/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. 10-2022 PËR KOMPETENCAT, MANDATIN DHE PUNËN E KOMISIONIT TË ANKESAVE KUNDËR VENDIMEVE TË AGJENCISË PËR PRONËSI INDUSTRIALE 26/09/2022
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT)_Nr. 05_2022_për Caktimin e Formës Përmbajtjes dhe Përdorimin e Logos së Agjencisë për Pronësi Industriale 06/07/2022
RREGULLORE (MTI ) NR. 01-2020 E PUNËS PËR KOMISIONIN E EKSPERTËVE PËR PRODUKTET BUJQËSORE DHE ARTIKUJT USHQIMORË 02/07/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 09-2018 PËR PËRCAKTIMIN E SIMBOLEVE PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË, EMËRTIMIT TË ORIGJINËS DHE SPECIALITETIT TRADICIONAL TË GARANTUAR 04/10/2018
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 14-2016 PËR REGJISTRIMIN E MARKËS TREGTARE 31/08/2016
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 11-2016 PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË DHE EMËRTIMET E ORIGJINËS 11/08/2016
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 08-2016 PËR EKZAMINIMIN E PARAKOHSHËM TË MARKAVE TREGTARE 30/06/2016